Chỉ báo kỹ thuật - Indicator

Phân tích kĩ thuật dựa trên các indicator, hay còn gọi là chỉ báo kĩ thuật

Chỉ báo xu hướng kỹ thuật - Trend indicator

Phân tích kỹ thuật dựa vào Chỉ báo xu hướng kỹ thuật còn gọi là Trend indicator
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Chỉ báo sức mạnh - Momentum Indicator

Phân tích kĩ thuật dựa vào chỉ báo sức mạnh trend, hay còn gọi là Momentum Indicator
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Chỉ báo về dao động - Volatility Indicator

Phân tích kĩ thuật dựa vào chỉ báo về dao động hay còn gọi là Volatility Indicator
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Chỉ báo khối lượng - Volume Indicator

Phân tích kĩ thuật dựa vào chỉ báo khối lượng giao dịch hay còn gọi là Volume Indicator
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Market Breadth Indicator

Market Breadth Indicator là phân tích kĩ thuật dựa trên chỉ báo mô tả mức độ dịch chuyển lên xuống của thị trường trong điều kiện có bao nhiêu thành phần đi theo một chiều hướng lên hoặc xuống.
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có
There are no threads in this forum.

Banner2

Quảng cáo

Top