Đặt đồng hồ của bạn - Thượng viện Hoa Kỳ dường như được thiết lập để bỏ phiếu về hóa đơn cứu trợ coronavirus trong một giờ

dangsieu

Active Member
Hóa đơn trị giá 2 nghìn tỷ đô la Mỹ, dài 883 trang.
Và sửa đổi cho nó có khả năng được thực hiện

Chúng tôi đã đi theo con đường nhận được chỉ dẫn khi nào việc bỏ phiếu sẽ xảy ra (vào những dịp khác) và cho những kỳ vọng đó sẽ qua - nhưng gợi ý một giờ là nơi chúng tôi đang ở ngay bây giờ.

Thêm những gì tôi đã nói trước:

Dự luật sẽ hướng tới Hạ viện để bỏ phiếu một lần (nếu) Thượng viện thông qua.
Lãnh đạo Hạ viện Pelosi đã chỉ định một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện sẽ còn ít nhất 24 giờ nữa:

  • Pelosi - Thành viên Hạ viện sẽ nhận được thông báo trước 24 giờ trước khi bỏ phiếu về hóa đơn cứu trợ coronavirus của Hoa Kỳ
 

Banner2

Quảng cáo

Top