PBOC đặt tỷ lệ tham chiếu USD / CNY cho ngày hôm nay là 7.0692 (so với ngày hôm qua là 7.0742)

Top